Mistä puhumme, kun puhumme tulevaisuuskestävyydestä?

Meneillään oleva työympäristön muutos johtaa työnteon muutokseen, ja näin ollen myös koko työyhteisöltä odotetaan työhön tarvittavien taitojen päivittämistä. On tärkeää ymmärtää, minkälaisessa maailmassa yritykset toimivat tällä hetkellä, ja millä tavalla ympäröivä maailma vaikuttaa yritysten kulttuureihin sekä ulkoapäin että sisältäpäin työntekijöiden kautta. Tulevaisuuskestävä yrityskulttuuri on jatkuvasti kehittyvä ja maailman mukana muuttuva. Tästä johtuen tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin tekijöitä tulisikin arvioida jatkuvasti ja kehittää edelleen luonnollisena osana päivittäistä tekemistä.

Näkemyksemme mukaan tulevaisuuskestävyys on eri asia kuin kestävä tulevaisuus. Kestävä tulevaisuus rajoittuu tarkastelemaan yritysten ja yhteiskuntien tekemiä päätöksiä ympäristön ja talouden näkökulmista. Tulevaisuuskestävyys taasen on jatkuvaa ja aktiivista päivittäistä tekemistä, missä ymmärretään omien valintojen ja päätösten vaikutukset ja seuraukset. Tulevaisuuskestävyyteen liittyy inhimilliset tekijät ja kyse on kokonaisvaltaisemmasta hyvinvoinnista, mikä ulottuu yksittäisestä toimijasta aina globaaliin yhteiskuntaan asti, heijastuen sieltä takaisin yksilöön.

Tulevaisuuskestävyydessä on kyse yksilöiden, yritysten ja yhteiskuntien eettisestä ja moraalisesta vastuusta toimia oikein ja kestävästi siten, että tänään tehtävät päätökset ja ratkaisut ovat parhaita mahdollisia tulevaisuuden kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyajan työ-raportin mukaan vastuullista olisi kehittää ihmisten valmiuksia muutokseen ja uuden oppimiseen, sekä tukea yrityksiä työntekijöidensä osaamisen ja uudistumisvalmiuden kehittämisessä. Tulevaisuuskestävyys ei ole pikavoittoja, vaan se on kykyä ja tahtoa valita oikein silloinkin, kun oikein tekeminen on hitaampaa ja tuntuu vaikealta.

TULEVAISUUSKESTÄVÄ YRITYSKULTTUURI ON JATKUVASTI KEHITTYVÄ JA MAAILMAN MUKANA MUUTTUVA

Kulttuuri elää ja muokkautuu jatkuvasti ihmisten kasvaessa, kehittyessä ja muuttuessa, eikä kyseessä ole staattinen tila. Näin ollen tulevaisuuskestäviä kulttuureita, tulisi arvioida, ennakoida ja kehittää jatkuvasti. Tulevaisuuskestävä yrityskulttuuri on aina kontekstisidonnainen ja muodostuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Kyseessä ei ole yksiselitteinen kuvaus, vaan sen eri tekijät liittyvät toisiinsa vahvasti ja muodostavat kokonaisuuden, jonka saavuttaminen ja hallinta vaativat jatkuvaa tekemistä. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää kulttuuria, vaan yrityskulttuuria tulisi arvioida suhteessa organisaation pyrkimyksiin sekä ympäristön oikeaksi katsomiin asioihin. Useimmiten kulttuuria kuitenkin arvioidaan ainoastaan silloin kun kohtaamme ongelmia tai suuria muutoksia.

Tarkastelimme ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössämme tulevaisuuskestävyyttä yrityskulttuurin näkökulmasta. Nähdäksemme kuitenkin tulevaisuuskestävyyden tekijät, jotka muodostuivat yrityskulttuurin, muotoiluajattelun ja kommunikoinnin yhteydestä, ovat sovellettavissa ja tarkasteltavissa muissakin yhteisöissä, niin perheissä kuin yhteiskunnissakin. Tulevaisuuskestävyys rakentuu seuraavista tekijöistä: inhimillisyys, rohkea toimija, kontekstisidonnaisuus, kulttuurista käsin johtaminen, vastuullinen ja ennakoiva päätöksenteko, ajatus ja käyttäytymistapojen haastaminen, tulevaisuussuuntautunut, yhteinen ymmärrys sekä uudistumiskyky.

Tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin tekijät muuttuvan työympäristön kontekstissa
Tulevaisuuskestävän yrityskultuurin tekijät muuttuvan työympäristön kontekstissa. (Molander & Piha. 2019.)

Kumudo haluaa palveluillaan olla mukana luomassa kestävämpiä kulttuureita, missä ihmisillä on hyvä olla ja yhteisö voi hyvin. Me uskomme, että tulevaisuuskestäviä kulttuureja voidaan kehittää muotoiluajattelun ja kommunikoinnin keinoin, mikä johtaa jatkuvaan tapaan prosessoida ja tehdä havaintoja systemaattisesti. Blogikirjoituksissa tulemme pohtimaan tulevaisuuskestävyyttä ja siihen liittyviä aiheita eri näkökulmista sekä eri elämänalueiden kautta.

Yhteisen ymmärryksen ja tulevaisuuden puolesta,

Inka & Maria

Seuraavat kirjoitukset ovat inspiroineet meitä:

Engeström & Sannino. 2011. Discursive manifestations of contradictions in organizational change efforts: A methodological framework.

Koski & Husso. 2018. Tekoälyajan työ: neljä näkökulmaa talouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja etiikkaan. 

Schein. 2013. Yrityskulttuuri-selviytymisopas. Tietoa ja luuloa kulttuurinmuutoksesta.

Molander & Piha. 2019. Tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoilu. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *